لیست اعضائ کلوپ کبوتران مسافتی کازرون(بیشاپور)

احمد جعفری
احمد جعفری
09397899175
مجید معاونی
مجید معاونی
09177239492
محمد اسکندری
محمد اسکندری
09944274084
حجت محسن زاده
حجت محسن زاده
09171211053
لطف الله رحیم پور
لطف الله رحیم پور
09178212803
سعید میر غفاری
سعید میر غفاری
09172490936
امین غفوری
امین غفوری
09356620729
علی رضا خالقی
علی رضا خالقی
09164554300
احمد جعفر پور
احمد جعفر پور
09179220320
عباس رخیده
عباس رخیده
09178107411
رضا زاهدی
رضا زاهدی
09397897523
رضا شفیعی
رضا شفیعی
09171211320